Iverksette tiltak og følge opp

Virksomhetens målbilde for kompetanse er rettesnoren når du skal gjennomføre og følge opp. Å rekruttere ny kompetanse kan være nødvendig, men det største potensialet ligger i å utvikle medarbeiderne du allerede har.

Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 04. Mar 2019

Hva kan toppleder gjøre:

 • Bruk målbildet for kompetanse aktivt i virksomhetsutviklingen og sørge for et kontinuerlig fokus.
 • Klargjør hovedprioriteringer i tråd med virksomhetens mål.

Hva kan HR gjøre:

 • Sikre at kompetansetiltakene inngår i styringsprosesser, koble til årshjul og tilhørende aktiviteter, som for eksempel medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser, sluttevalueringer og brukerevalueringer.
 • Påse at rekrutteringsarbeidet og innleie av kompetanse sees i sammenheng for virksomheten og følger målbildet. 
 • Oppdater intervjumal og andre støtteverktøy i forbindelse med rekruttering og ved innleie av kompetanse.
 • Lag oversikt over hvem som slutter i virksomheten og vurder tilgangen på kompetanse i arbeidsmarkedet. Dette sier noe om hvor attraktiv virksomheten oppfattes i markedet.
 • Illustrasjon av ulike metoder i kompetanseutvikling
   
   
  Tilrettelegg for kompetanse- og erfaringsdeling på tvers i virksomheten. Ta initiativ til å etablere ulike arenaer for erfaringsutveksling.
 • Avhengig av type virksomhet og størrelse, vurder om virksomheten trenger digitale støtteverktøy som sikrer at dere kan gjennomføre kompetansestrategi og tiltak.
 • Snakk med lederne for å systematisk samle inn behov for relevante verktøy og avklare behov for prosesstøtte. Da sikrer du at tiltakene fungerer og blir fulgt opp, samtidig som det etableres en helhetlig praksis for kompetansearbeidet.

Mulig metode for arbeidet: Brukerinvolvering

Hva kan nærmeste leder gjøre:

 • Sette retning for din enhet, involvere dine medarbeidere og diskutere hvordan utfordringer og overordnede føringer påvirker kompetansebehovet i din enhet.
 • Lage en kompetanseplan for egen enhet i tråd med virksomhetens målbilde. Utarbeidelse av nye rollebeskrivelser kan være til hjelp for å definere fremtidige kompetansebehov.

Kompetanseledelse - sett retningen

 • Kompetanseheving skjer først og fremst gjennom arbeidsoppgavene. Derfor er det avgjørende at du fordeler oppgaver som sikrer utvikling hos hver enkelt medarbeider. 
 • Bruke ulike arbeidsformer, som tverrfaglig team og prosjekt. Det gir viktig kompetanseutvikling
 • Hvordan fordele oppgaver godt

  Ha flere samtaler gjennom året hvor kompetanseutvikling og oppgaver diskuteres, ikke vent til neste medarbeidersamtale.
 • Rekruttere i tråd med målbildet. Tenke utover egen enhet og hvordan kompetansen kan utnyttes på tvers i organisasjonen.
 • Melde inn nye kompetansebehov og forslag til tiltak til HR. Med fortløpende tilpasninger og tilbakemeldinger hjelper du virksomheten til å ha oppdaterte og relevante tiltak.