Lønsfastsetjing

Den lokale lønspolitkken skal ligge til grunn for lønsfastsetjing. Bruk politikken aktivt til å understøtte måloppnåinga for verksemda di.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 18. jun 2021

Løn er eit sentralt verkemiddel i arbeidet med å rekruttere og halde fast på dyktige medarbeidarar.

Det er viktig med kunnskap og informasjon om korleis arbeidsmarknaden ser ut for kompetansen som du er interessert i å rekruttere.

Vidare er det også viktig å ha oversikt over turnover og andre personaldata som viser utvikling som kan ha konsekvensar for leveransane i verksemda. Bruk desse oversiktane aktivt i arbeidet med lønsfastsetjing. Som arbeidsgjevar har du handlingsrom til å påvirke lønsutviklinga i di verksemd.

Gjennomsnittleg månadsløn for kvinner og menn i ulike sektorar (Statistisk sentralbyrå)

Lønsfastsetjing for medarbeidarar

Den lokale lønspolitikken er utgangspunktet for lønsfastsetjing.

Som leiar har du ansvar for å gjere deg kjent med lønspolitikken  i verksemda. Når du skal lyse ut ei ledig stilling skal løna for stillinga drøftast før kunngjering. Det er arbeidsgjevar som tek den endelege avgjerda.

Nytilsette kan få løna vurdert etter prøvetida.

Relevante lenker når du skal fastsetje løn er:

Lønsoppgjeret i staten 2020 (regjeringen.no)

Leiarløn

Leiarlønsordninga i staten er utvikla for å skape god samanheng mellom resultat og løn. Ordninga gjeld i hovedsak for toppleiarar i staten.

Det er Kommunal og moderniseringsdepartementet som forvaltar systemet, og fagdepartementa vurdere sjølve om dei ynskjer å ta i bruk ordninga.

Les meir om leiarløn  (regjeringen.no)

 

 

Sharethis