Fjernleiing

Å leie folk på ulike plasser krev at du som leiar tenkjer annleis.

Illustrasjon av leder som snakker med ansatte

Illustrasjon: Tom Stian Larsen, Difi

Fjernleiing krev meir og forsterka leiing.

Digitalisering, at verksemder slår seg saman men samstundes opprettheld fleire kontorstader, gjer at leiarar og arbeidstakarar meir og meir er å finne på ulike geografiske stader.

Høyr fagdirektør Stian Norli i Arkivverket snakke om sine fyrste utfordringar med utvida fjernleiing

Fjernleiing er framtida

Fjernleiing vert òg omtalt som framtidas leiing: Ei form for leiing der leiaren er meir virtuelt enn fysisk til stades på arbeidsplassen.

Fjernarbeid, og fjernleiing kan skape utfordringar og stille andre krav til korleis leiaren organiserer arbeidet.

Til dømes:

  • Leiaren må gjere daglege gjeremål annleis
  • Leiaren må kommunisere på andre måtar
  • Å ivareta kompetanse og behov kan verte meir vanskeleg
  • Arbeidsfellesskap, felles kultur og sosiale nettverk vert meir kompliserte

Krav til struktur

Fjernleiing krev at du som leiar nytter tida betre til å planlegge, utarbeide faste rutinar, og ha ein tydelegare struktur.

Fjernleiing krev og at du som leiar reiser meir.

Både toppleiar og næraste leiar må vere tydelegare og kommunisere meir enn dei normalt ville ha tenkt på. Ei utfordring kan til dømes oppstå i høve der arbeidstakaren treng tettare oppfølging, til dømes ved sjukefråvær eller livskriser.

God teknisk leiing

Ny og betre teknologi opnar for god fjernleiing. Delt lokalisering krev at leiaren forstår teknologi, kan nytte den på høveleg vis og vite kva som ikkje fungerer så bra.

Videomøter og –konferansar gjer det mogleg for statlege verksemder å spare pengar tilsvarande fleire årsverk på reisekostnader.

Rett bruk av teknologi aukar leiaren sin kunnskap om eigen organisasjon. Feil bruk kan gjere avstandane større mellom leiar og arbeidstakar.

Oljedirektoratet om korleis dei utvikla gode videomøte

Tips til ein god fjernleiar

Ver open og transparent om avgjerder. Legg til rette for at alle får same informasjon så samtidig som mogleg. Slik kan du hindre at det oppstår rykte i organisasjonen som gjer medarbeidarane usikre.

Ha ein open dør-politikk også virtuelt. Ha takhøgde for tilbakemeldingar om det som ikkje fungerer.

Vis tillit. Medarbeidarar som er i stand til å leie seg sjølve må få høve til dette. Merk at behov er ulike frå medarbeidar til medarbeidar.

Sørg for å ha gode videomøterutinar. Både for deg som leiar og andre som deltek i møter. Videomøte er ekstra sårbare for dårlege rutinar og framferd.

Felles kultur vert ikkje til gjennom vedtak. Det tek tid å bygge felles kultur, samtidig som det nesten ikkje er mogleg å unngå at dei ulike stadene har ein viss eigenkultur. Ha respekt for dette, men styr forventningane klart om at de har eitt felles mål.

Du bør sikre deg at alle forstår det som vert sagt under møter. Sjekk ut undervegs i møtet at alle oppfattar innhaldet. Legg inn tid til avslutning og oppsummering til slutt.

(Kjelde: Difi, Oljedirektoratet, Kompetansessenter for stedsuavhengig arbeid)

Har du gode erfaringar med fjernleiing? Del dei gjerne i Erfaringsrommet.

Erfaringsrommet
Ein plass for å utveklse erfaringer for HR-tilsette og leiarar i staten

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 06. feb 2018

Sharethis