Rekruttering

Når virksomheten din har blitt godkjent lærebedrift, kan du starte med rekruttering av lærlingen.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 26. aug 2021

Inkluderingsdugnaden

Husk at lærlinger med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne er inkludert i statens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer i denne målgruppen. 

I utgangspunktet kan alle bli lærlinger. Hva slags utdanning, erfaring og alder lærlingen har kan påvirke både lengden på læretiden og hvor mye du vil motta av lærlingtilskudd.  

Det mest vanlige er at læreperioder strekker seg mellom 2-3 år.  

Før du starter rekrutteringen må du finne ut hvor lang læretid du kan tilby. Normal læretid er to år, men noen fag har kortere eller lengre læretid. Kontakt OK stat eller les mer på portalen vår for lærlinger.

Flere måter å rekruttere en lærling

Vi i OK stat anbefaler å lyse ut lærlingstillingen som ved en vanlig rekrutteringsprosess, med en utlysningstekst og intervjuer. Da kan du få søkere fra flere fylker, også søkere som er eldre. Du finner sjekkliste for stillingsannonse og intervjuguide for lærlinger under.

Det er derimot ingen krav om å måtte lyse ut en læreplass, siden de er unntatt fra Statsansattloven §2 første ledd bokstav c. Da er det flere gode måter å rekruttere en lærling på:

Ta kontakt med en lokal videregående skole som tilbyr deres fag og spør om

  • de har en elev som kan ha praksis hos dere. Etter perioden kan du tilby eleven læreplass.
  • du kan ha et speedintervju med en klasse. Nedenfor finner du både mal og sjekkliste for dette. 

Du kan også finne søkere gjennom Vigo-lister, en egen søknadsportal for elever. Du finner sjekkliste for å rekruttere lærlinger gjennom Vigo-lister under. 

Kontakt også ditt fylkes lokale NAV-kontor om potensielle kandidater.

Arbeidsavtale  

Når du ansetter en lærling må både virksomheten din og lærlingen signere en arbeidsavtale og en lærekontrakt. 

Lover og regler

OpplæringslovaStatens personalhåndbokog 
arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforholdet. Lærlinger er unntatt fra statsansatteloven.

Arbeidsavtalen gjelder på samme måte som for vanlige ansatte. Den regulerer arbeidstid og lønn etter arbeidsmiljøloven. Avtalen gjelder for samme tidsperiode som lærekontrakten.  

Lærlinger skal normalt ikke ha prøvetid. Unntaket fra regel om prøvetid er dersom lærlingen er over 21 år. 

Du sender ut arbeidsavtalen for signering på samme måte som med andre nyansettelser i din virksomhet. Det er ikke nødvendig med samtykke fra verge når det blir skrevet lærekontrakt og arbeidsavtale (opplæringslova §4-5). 

Les mer om lønn for lærlinger i staten (lovdata.no)

Her finner du eksempel på arbeidsavtale for lærlinger i staten fra OK stat  

Lærekontrakt 

I tillegg til arbeidsavtale må dere signere en lærekontrakt. En lærekontrakt er et juridisk bindende dokument som reguleres av opplæringslova §4-5.  

Opplæringskontoret har ansvaret for lærekontrakten. Faglig leder i virksomheten sørger for at denne blir signert, slik at lærekontrakten blir godkjent.

  • Send lærlingens arbeidsavtale, CV og karakterutskrift til opplæringskontoret 
  • Signer lærekontrakten  
  • Følg opp at lærlingen signerer 
  • Opplæringskontoret sender faglig leder en kopi av godkjent lærekontrakt når den er signert av faglig leder, lærlingen og ansvarlig ved opplæringskontoret  

Det kan ta noe tid før lærekontrakten er godkjent av fylkeskommunen. Er du usikker på om alt går som det skal, bør du kontakte opplæringskontoret som kan sjekke dette for deg.  

Andre dokumenter 

  • Lærlingen kan ha krav på særskilt tilrettelegging.
  • Lærlingen kan få godskrevet deler av læretiden sin grunnet tidligere praksis.

Om dette er tilfellet, må du ta kontakt med opplæringskontoret, som OK stat. Vi vil følge dere videre opp i samarbeid med faglig leder og fylkeskommunen.  

Det er store forskjeller på hva som utløser tilrettelegging eller godskriving, og hver sak må behandles individuelt.  

Tilskudd og kostnader

Som godkjent lærebedrift mottar dere tilskudd for å gi lærlingen opplæring. De fleste opplæringskontor beholder deler av tilskuddet selv. OK stat beholder 1/3.  

Eksempel: Budsjett for en lærling som er ansatt i tre år  

Mer om lærlingtilskudd og de ulike satsene (udir.no)

Er det noe du lurer på: Kontakt OK stat.  

Aktuelt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*