Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat)

OK stat er et støtte- og rådgivende organ for sine medlemsbedrifter om arbeidet med lærlinger.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 20. aug 2018

OK stat er et statlig tverrfaglig opplæringskontor med ansvar for det statlige tariffområdet. Det statlige tariffområdet dekker departementer og underliggende virksomheter som direktorater, tilsyn og råd.

Regjeringen har ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlig sektor. Etablering av OK stat er ett av flere tiltak strategien for å øke antall lærlinger i statsforvaltningen.

Kontakt OK stat: okstat@difi.no

OK Stat tilbyr

 • Råd og veiledning til utlysning og rekruttering av lærlinger. (NB! OK stat har ikke noen aktiv rolle i utvelgelsen av lærlinger til den enkelte virksomhet.)
 • Administrative oppgaver som tegning av lærekontrakt, oppmelding til fagprøve, kvalitetssikring og all kontakt med fylkeskommunen.
 • Opplæring i dokumentasjonsverktøyet OLKWEB hvor lærlingene skal dokumentere sin opplæring knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen.
 • Markedsføring og promotering av medlemsbedrifter som attraktive statlige lærebedrifter ved skolebesøk og deltakelse på utdanningsmesser.
 • Oppfølging av medlemsbedriften. Blant annet om at de gjennomfører den halvårlige vurderingssamtalen med sine lærlinger. Hvis ønskelig deltar vi i gjennomføringen av samtalen.
 • Lærlingstreff med sosialt og faglig program.
 • Nettverksmøter for faglig ledere og instruktører (for erfaringsutveksling og faglige diskusjoner på aktuelle tema).
 • Gjennomføring av fagprøvetester for 2. års-lærlingene.
 • Sosiale avslutninger for lærlingene

OK stats ansvar

Opplæringskontoret sin virksomhet er hjemlet i opplæringsloven § 4-3.

OK stat har inntil 2016 vært en samarbeidsordning mellom Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvor arbeidsgiveransvaret ble lagt til KMD.

Fra 1. januar 2017 ble OK stat en fast ordning tilknyttet Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI).

Medlemsbedriftens ansvar

 • Medlemsbedriften er ansvarlig sammen med opplæringskontoret for at lærlingene får den opplæring de har krav på i henhold til opplæringsloven § 4-4
 • Medlemsbedriften må ha en faglig leder og en eller flere instruktører som følger opp lærlingen underveis i læretiden, jf opplæringsloven § 4-3
 • Medlemsbedriften skal sørge for at lærlingen får tid til å dokumentere ned sitt arbeid underveis i læretiden.
 • Medlemsbedriften skal gjennomføre halvårssamtaler med lærlingen.
 • Medlemsbedriften holder OK stat orientert om lengre fravær, enten det er grunnet sykdom eller permisjon.
 • Medlemsbedriften skal legge til rette for at lærlingen får avlegge sin fagprøve.

Hvorfor bli medlem

OK stat har mye erfaring og kompetanse på fag- og yrkesopplæring inkludert lærlingordningen. Ved å bli medlem i OK stat vil dere kunne konsentrere dere om selve opplæringen, mens OK stat vil ha ansvaret for alt det administrative rundt det å ha en lærling.

Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre medlemsbedriftene er også svært nyttig.

Deldette