Permisjonar

Flere personer fra militære grener
Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Det er ulike permisjonsordningar i staten. I oversikta under finn du dei som står omtala i Statens personalhandbok.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 28. nov 2018

Statens personalhandbok og Hovudtariffavtalen gir verksemder stort handlingsrom når det gjeld nokre permisjoner som velferdspermisjon.

Arbeidstakarar kan få permisjon både med lønn og utan lønn, og med delvis lønn.

Dei fleste søknadar om redusert arbeidstid, blir ofte rekna som permisjonar. Du kan lese meir om arbeidstid i staten under:

Opp til arbeidsgivar

Det ligg til arbeidsgivars styringsrett å avgjere om arbeidstakaren skal få permisjon eller ikkje. Permisjonar som vert styrde av lover og avtaler, må følgast.

Det er opp til arbeidsgivar å avgjere om ein tilsett skal få permisjon utan lønn. Det er vanleg å gi permisjon utan lønn om det ikkje går ut over drifta i verksemda.

Dei mest vanlege permisjonane er foreldrepermisjon, permisjon til utdanning og kompetanseheving, velferdspermisjon og rett til fri på religiøse høgtider.

Om ulønna og lønna permisjonar i Statens personalhandbok 10.8.

Foreldrepermisjon

Den tilsette må ha vore i arbeid seks av dei ti siste månadene for å ha rett til foreldrepermisjon med lønn.

Fordeling av foreldrepengeperioden

Mødrekvote på 15 veker (dei fyrste seks vekene må takast rett etter fødsel)

Fedrekvote på 15 veker

Tre veker før termin til mor

Fellesperiode på 16 eller 26 veker, om de har valt 100 eller 80 prosent dekningsgrad.

Om kvinna føder etter termindato, vil vert dagane frå termin fram til fødselen trekt frå fellesperioden. Resten av fellesperioden kan delast fritt.

Om permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming (Hovudtariffavtalane i staten 7.3.19)

Ammepermisjon

Ein arbeidstakar har rett på to timar fri med lønn kvar dag for å amme barnet sitt. Om arbeidstakaren ikkje jobbar heil arbeidsdag, har ho rett på ein time til amming med full lønn.

Retten til betalt ammepermsjon gjeld til barnet fyller to år.

Delvis permisjon

Delvis permisjon gir småbarnsforeldre høve til å kombinere gradert uttak av fødselspengar med deltidsarbeid. Ordninga vart tidlegare kalla tidskonto.

Når arbeidstakaren ikkje tek ut permisjon på heiltid, vert permisjonstida lengre. Fødsel- eller adopsjonspengane vert mindre og betala ut over lengre tid. Totalsummen vert likevel den same enten arbeidstakar vel delvis permisjon eller vanleg permisjon. Delvis permisjon kan avtalast for maksimum tre år.

Arbeidstakarar som har rett til fødsels- eller adopsjonspengar, har i utgangspunktet rett til delvis permisjon.

Kven som har rett til fødsels- eller adopsjonspengar er regulert i NAVs regelverk.

Utdanningspermisjon

Rett til utdanningspermisjon er eit tilbod til arbeidstakarar som etter ei tid ønskjer seg meir utdanning. Målet er å styrkje kompetanse og møte behova den einskilde har i ei tid med omstilling.

Dei ulike verksemdene har ofte sine eigne ordningar. For tilsette i staten finst ein eigen særavtale om permisjon, etter- og vidareutdanning.

Særavtalen gir rett til permisjon ved kurs og vidare utdanning.

Dei viktigaste ordningane finn du her

Utdanningspermisjon med og utan lønn i staten

Rett til utdanningspermisjon med full lønn: § 2 Permisjon med full lønn (Statens personalhandbok)

Rett til utdanningspermisjon med delvis lønn (Staten personalhandbok)

Utdanningsstipend  (Statens personalhåndbok)

I tillegg til desse avtalane gjeld til dømes følgjande ordningar:

Rett til fri når ein skal lese til eller ha eksamen (Statens personalhandbok)

Studiereiser til utlandet  (Statens personalhandbok)

Kompetanseutvikling i samband med omstilling (Særavtale om bruk av verkemiddel ved omstillingar i staten, punkt 13)

Velferdspermisjon

Velferdspermisjonar med lønn vert i stor grad fastsett av dei einskilde verksemdene. Statens personalhandbok gir verksemda stor fridom i å leggje til rette på eit vis som vert tilpassa verksemda sjølv.

Hovudtariffavtalen § 22 seier at arbeidstakarar kan få inntil 12 dagar permisjon om det er viktige velferds- eller omsorgsgrunnar for det.

Militærteneste

 

Ein arbeidstakar som har vore tilsett 100 prosent i staten i seks månader, får delvis eller full lønn når han eller ho har militærteneste, teneste i sivilforsvaret eller pliktig teneste i politiet.

Ein arbeidstakar utan forsørgaransvar får 1/3 av den sivile lønna under fyrstegongsteneste. Har arbeidstakaren forsørgaransvar får han eller ho full lønn.

Varer tenesta meir enn ei veke, vert det gjort frådrag i den sivila lønna for tenestetillegg. Om arbeidstakaren har full lønn, vert han eller ho trekt for forsørgartillegg og butillegg.

Religiøse høgtider

Arbeidstakarar som ikkje er ein del av Den norske kyrkje, får to fridagar for å feire religiøs høgtid. Nasjonaldagar er ikkje rekna med i desse dagane.

Mobilitetspermisjon

Staten som arbeidsgivar ønskjer at dei tilsette skal få høve til å hospitere innanfor eiga verksemd, i andre statlege verksemder eller i andre nordiske land.

Retningslinjer for intern mobilitet i staten er utarbeida av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Arbeidsgivarpolitisk avdeling.

Om mobilitetsordningane i Statens personalhåndbok

Hospitantordninga i Norden

Militære permisjonar

Det er ei rekke ordningar knytt til militære permisjonar.

Militære permisjonar, jf. Statens personalhandbok kapittel 10.8.4

Permisjonar knytt til om du skal følgje med ektefelle eller sambuar

Sharethis

Artikkelliste