Sykemeldinger i personalsaker

Ved sykemelding i personalsaker, må både arbeidsgiver og arbeidstaker følge opp etter vanlige regler.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 14. Jan 2020

Jo tidligere man kommer i gang med å følge opp sykmeldte, desto større er sannsynligheten for at man unngår unødig langvarig sykefravær.

Aktivitetsplikten

Som arbeidsgiver skal du sørge for at det lages en oppfølgingsplan. Hvis sykefraværet strekker ut i tid, skal du innkalle til et dialogmøte.

Loven krever at den sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker, med mindre tungtveiende medisinske grunner hindrer aktivitet.

Oppsigelse under sykdom

Arbeidstaker har et særskilt vern de først 12 månedene av en sykdomsperiode. Etter denne perioden kan arbeidstaker sies opp dersom dette er saklig begrunnet.

I staten har det vært vanlig at oppsigelse i forbindelse med sykdom først blir gjort gjeldende to år etter sykemeldingsperioden inntrådte. Det vil si ett år med lønn og ett år med ulønnet permisjon.

Arbeidsgiver må så langt som mulig tilby den ansatte tilrettelegging eller tilbud om annen passende stilling i virksomheten før det blir snakk om oppsigelse. Hva som er relevant tilrettelegging må tilpasses konkret i hver enkelt sak.

Poenget er at arbeidsgiver ved en eventuell oppsigelse må dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert. Dersom det er usikkert om arbeidstaker i det hele tatt kan komme tilbake i arbeid, kan arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse med at det er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Les mer om oppfølgingsplaner for sykemeldte (NAV.no)

Deldette