Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 05. Jan 2021

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006.

En sentral vernelov

Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Stillingsvernet til embetsmenn og tjenestemenn i staten er regulert i tjenestemannsloven.

Loven kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren når det står i den enkelte regelen at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av denne. Overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel.

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
Kapittel 2A. Varsling
Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
Kapittel 6. Verneombud
Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg
Kapittel 8. Informasjon og drøfting
Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
Kapittel 10. Arbeidstid
Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom
Kapittel 12. Rett til permisjon
Kapittel 13. Vern mot diskriminering
Kapittel 14. Ansettelse
Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold
Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold
Kapittel 18. Tilsynet med loven
Kapittel 19. Straff
Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser


Les mer
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015.

Arbeidstilsynet gir veiledning om arbeidsmiljøloven og fører tilsyn med at virksomhetene følger lovens krav til arbeidsmiljø.

Statlig arbeidsgiverpolitikk.

Deldette