Hovedtariffavtalene (HTA)

Hovedtariffavtalene inneholder bestemmelser om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Det er de sentrale partene som fremforhandler hovedtariffavtalene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 21. okt 2020

For perioden 16. september 2020 - 30. april 2022 er det inngått to hovedtariffavtaler.

  • Den ene er inngått mellom staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og LO Stat, Unio og YS Stat
  • Den andre avtalen er inngått mellom staten v/KMD på den ene siden og Akademikerne

Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. Disse bestemmelsene gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Lokalt i virksomhetene må du som arbeidsgiver og de tillitsvalgte samarbeide gjennom å informere, drøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalene. 

Hovedtariffavtalene er inngått fra 16. september 2020 til 30. april 2022.

  • Medlemskap i en organisasjon binder for hele avtaleperioden. 
  • De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Deres lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter LO-, Unio- og YS - avtalen (største bruker sentralt). Dersom de melder seg inn i en organisasjon, er de bundet til denne organisasjons avtale fra og med innmeldingsdag. Dette gjelder gjennom hele tariffperioden.

Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

De vanligste sakene partene lokalt skal samarbeide om er:

  • Hvilken lønn en ny stilling skal kunngjøres med

  • Årlige lokale lønnsforhandlinger

  • Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag

Deldette