Arbeidsgivarrådet

Arbeidsgivarrådet skal bidra til å styrke rolla til verksemdene og ansvaret verksemdene har for å utvikle og gjennomføre den statlege arbeidsgivarpolitikken.

Publisert: 17. des 2017, Sist endra: 02. sep 2020

Arbeidsgivarrådet skal gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet betre informasjon og meir kunnskap om verksemdene. Rådet skal fremje interessa til verksemdene, styrke gjennomføringa av arbeidsgivarpolitikken i staten, og gi råd til departementet.

Samansetjing av Arbeidsgivarrådet

Leiar i rådet, nestleiar og medlemmene vert valde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rådet er satt saman av 15 statlege verksemdsleiarar. Samansetjinga av rådet skal spegle mangfaldet av statlege verksemder.

Desse er med

 • Mari Trommald - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (leiar)
 • Anne Myhrvold - Petroleumstilsynet
 • Øystein Børmer - Tolletaten
 • Rose-Marie Christiansen: Nasjonalt klageorgan for helsetenesta
 • Lise Sannerud: Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Åse Wetås: Språkrådet
 • Stein A. Ytterdahl: Fylkesmannen i Agder
 • Ellen Hambro: Miljødirektoratet
 • Seunn Smith-Tønnessen - Universitetet i Agder
 • Thorbjørn Thoresen - Forsvarsbygg
 • Kjetil Lund - Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Bård Vegar Solhjell - Norad
 • Anne Marie Glosli -: Landbruks- og matdepartementet
 • Ingrid Dahl Hovland - Statens vegvesen
 • Geir A. Samuelsen - Justervesenet
 • Fast vara: Arne Benjaminsen - Universitetet i Oslo

Sekretariatet til Arbeidsgivarrådet ligg i DFØ. Har du saker du ønskjer rådet skal få vete om, kan du kontakte sekretariatet:

Fagdirektør Valgjerd Bakka Skauge
E-post
ValgjerdBakka.Skauge@dfo.no

Oppgåvene til Arbeidsgivarrådet

 • Aktivt bidra til å utvikle den statlege arbeidsgivarpolitikken
 • Auke kunnskapsgrunnlaget hjå den sentrale arbeidsgivarfunksjonen
 • Drøfte viktige problemstillingar rundt korleis arbeidsgivarrolla skal utøvast i staten og gi samordna tilbakemeldingar
 • Gi tilbakemeldingar på rolla til KMD som sentral statleg arbeidsgivarfunksjon, på rolla til DFØ og rolla til dei lokale arbeidsgivarane i staten
 • Fremje interessene til verksemdene på eige initiativ ovanfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeidsgivarrådet skal ikkje vere sakshandsamings- eller klageorgan for verksemdene, men rådet kan orienterast om saker av prinsipiell eller overordna karakter.

Slik jobbar Arbeidsgivarrådet

Rådet har valt møter som si arbeidsform. Det vert ført referat frå møta. Arbeidsgivarrådet har møte minimum fire gonger i året.

Rådet er underlagt forvaltningslova, offentleglova og arkivlova. Eventuell usemje i rådet skal kome fram i referat, og ulike syn skal verte formidla til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal orientere rådet om aktuelle saker, og sende rådet saker som gir høve til reell innverknad.

Arbeidsgivarrådet skal, når det er naudsynt, involvere og halde statlege verksemder orientert om arbeidet.

I 2019 vart Arbeidsgivarrådet evaluert.

Evalueringsrapporten finn du her (regjeringa.no)

Saker Arbeidsgivarrådet har jobba med i 2019:

 • Hovudavtalen - revisjon frem mot 2020
 • Mellomoppgjeret
 • Arbeidsgivarstrategien
 • Inkluderingsdugnaden
 • Særavtalar til reforhandling
 • Hovudtariffavtalen – fellesbestemmelsene arbeidstid

Bakgrunn for Arbeidsgivarrådet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har den sentrale arbeidsgivarfunksjonen i staten og ansvar for å utforme den statlege arbeidsgivarpolitikken.

Som eit ledd i ei ny strategi for ein offensiv statleg arbeidsgivarpolitikk, vart det i 2016 nedsett eit interimsråd for å sjå på korleis ein kunne profesjonalisere arbeidsgivarrolla i staten.

Interimsrådet foreslo å opprette eit råd av statlege arbeidsgivarar for å ivareta interessene til verksemdene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stifta Arbeidsgivarrådet i 2017. Arbeidsgivarrådet er eitt av fleire tiltak for å styrke og profesjonalisere den statlege arbeidsgivarfunksjonen.

Rapporten til interimsrådet (PDF)  (regjeringen.no)

Vedtekter for Arbeidsgivarrådet  (regjeringen.no)

 

Sharethis

Aktuelt

Arbeidsgivarrådet i media

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*