Kompetansemidler 2020-2022

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområdet lyser ut 25 millioner kroner til formålet for perioden 2020-2022.

Publisert: 01. Feb 2021, Sist endret: 16. Mar 2021

PM-2021-3: Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak (lovdata.no)

Nå kan du søke kompetansemidler for tariffperioden 2020-2022. Her får du informasjon om hvor og når du søker, samt hva du må gjøre rede for i søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist var 15. mars 2021.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), LO, YS, Unio og Akademikerne lyser ut 25 millioner kroner som skal legge til rette for økt satsing på kompetanse. Midlene skal være med å utvikle og effektivisere staten og fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i staten.

KMD er ansvarlig for å administrere ordningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tar imot søknader, innstiller og fordeler midlene i tråd med partenes vedtak, og rapporterer til partene om bruk av midlene.

Ønsker du å se hvordan søknadsskjemaet ser ut?

Forhåndsvisning av søknadsskjema for kompetansemidler (PDF)

Hvem kan søke om kompetansemidler, og hvilke tiltak kan du søke om?

Retningslinjer for tariffperioden 2020-2022

Statlige virksomheter kan søke kompetansemidler. Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter. Tiltakene må være forankret i virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Tiltak det gis støtte til

 • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.

For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.

 • Forsøk med alternative arbeidsformer.

For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.

 • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.

For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.

 • Seniorprosjekter
 • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.

For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid.

 • Tiltak for flere lærlinger i staten.

For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.

 • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.

For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer.

 • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.

For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer.

 • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Forutsetninger

Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene eller tiltakene deles internt og på tvers av statlige virksomheter. Egenfinansiering kan sees i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Det gis ikke støtte til

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklings­tiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Kompetanseutviklingstiltak som må kunne anses som ordinær drift i virksomheten.
 • Innkjøp av utstyr (f.eks. IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler.
 • Ordinær etatsopplæring.
 • Finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.

Slik søker du kompetansemidler

Her får du informasjon om hvor og når du søker, samt hva du må gjøre rede for i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 15. mars.

Innhold i søknaden

Dette skal du gjøre rede for i søknadsskjemaet:

 • En beskrivelse av prosjektet
 • Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og egeninnsats- og/eller egenfinansiering
 • En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva som enkelte aktivitet koster.
 • Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene
 • Et opplegg for spredning av erfaringer
 • Bekrefte at prosjektet er utarbeidet og skal gjennomføres sammen med de tillitsvalgte

Slik søker du

 • Vi anbefaler å bruke nettleseren Chrome når du fyller ut søknadsskjemaet
 • Spørsmålene i søknadsskjemaet er obligatoriske
 • Bruk «tilbake»-knappen for å navigere deg bakover i søknadsskjemaet og for å revidere allerede fullførte sider
 • Når du trykker «Send» leverer du søknaden til oss og kan ikke gjøre endringer i søknadsskjemaet
 • Du mottar en kopi av søknadsskjemaet du har sendt inn
 • Det er mulig å sende flere søknader fra en og samme virksomhet hvis dere har flere prosjekter dere vil søke midler til. Send en søknad per prosjekt.

Aktivitetsplan for ordningen 2020-2022

DFØ har utarbeidet en aktivitetsplan for tariffperioden 2020-2022 så du kan planlegge ditt prosjekt i henhold til aktivitetene for ordningen.

Dette er en estimert aktivitetsplan for ordningen i tariffperioden 2020-2022.

Aktivitetsplan for perioden 2020-2022
AktivitetTidAnsvarlig
Søknadsfrist15. mars 2021Virksomheten
SøknadsbehandlingMars-mai 2021Partene og DFØ
Tilbakemelding på søknadPrimo juni 2021DFØ
Prosess for overføring av tildelte midlerJuni/juli/august 2021DFØ og virksomheten
Utbetaling av tilskudd. 1. utbetalingAugust/september/oktober 2021DFØ
Utbetaling av tilskudd. 2. utbetalingJanuar 2022DFØ
Ferdigstillelse av prosjekt(innen) 30. april 2022Virksomheten
RapporteringMai/juni/juli 2022Virksomheten
Erfaringsdeling2022DFØ og virksomheten

Søknadsfrist for kompetansemidler

Søknadsfristen for kompetansemidlene 2020-2022 er 15. mars 2021.

Søknadsbehandling

Det er DFØ som mottar søknadene og gir partene et vurderingsgrunnlag. Det er partene som vedtar endeling innstilling.

Rapportering

Det skal leveres en sluttrapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen tre måneder etter at tiltaket er planlagt fullført i henhold til prosjektplanen, og senest innen 31. juli 2022.

Mal for sluttrapport får du på e-post fra DFØ.

Erfaringsdeling

Virksomhetene som mottar kompetansemidler, skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Partene forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for andre statlige virksomheter.

Tidligere erfaringer fra virksomheter

Virksomhetene som mottar kompetansemidler må formidle og spre erfaringer fra tiltakene på tvers av statlige virksomheter. Under kan du lese om gjennomførte tiltak i to ulike tariffperioder:

Gjennomførte prosjekter 2018-2020

Gjennomførte prosjekter 2016-2018

Gjennomførte prosjekter 2014-2016

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*