Etikk og mottak av gaver

Innbyggerne må ha tillit til statsforvaltningen og det politiske systemet. Tvil om misbruk av informasjon eller tvil om manglende habilitet, er ødeleggende for en slik tillit.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 15. okt 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet egne etiske retningslinjer for statstjenesten.

Etiske retningslinjer for statstjenesten (regjeringen.no)

Retningslinjene omfatter blant annet hvilke gaver som kan mottas, «whistleblowing», lojalitetskrav, statsansattes ytringsfrihet og oppførsel overfor innbyggerne.

Generelle rettesnorer i etikk

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.

Retningslinjene gjelder generelt for hele statsforvaltningeen. Alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. Det samme er regjeringens medlemmer og alle politikere i departementene.

Difi har utarbeidet et e-læringskurs i forvaltningsetikk som tar opp en del etiske utfordringer offentlige ansatte møter.

Introduksjon til Etikk for Walter

Det er også etiske utfordringer knyttet til offentlig innkjøp. Les mer veiledning om hvordan forhindre korrupsjon i det offentlige på DFØs fagsider om offentlige anskaffelser.

Topplederens etiske ansvar

Topplederne i departement og underliggende virksomheter har et særlig ansvar for oppfølging av etikk.

  • Som toppleder har dine egne ord og handlinger stor innflytelse på andre medarbeideres adferd i virksomheten.
  • Som toppleder havner du også i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap.
  • En viktig del for etikkarbeidet er at alle ansatte i virksomheten kjenner til de etiske kravene som stilles.
  • Om det skjer brudd på lover og regler, eller utvikler seg en uheldig kultur, er det du som toppleder som må sørge for at dette umiddelbart blir tatt opp i virksomheten.
  • Samtidig må du sørge for at den enkelte ansatte til enhver tid vet at de er kjent med bestemmelser og instrukser som gjelder for stillingen til vedkommende.

(Kilde: Forordet til Etiske retningslinjer i staten)

Veileder om gaver i tjenesten

Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos embets- og tjenestemenn i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle i en gitt situasjon.

Veilederen vil også kunne gi informasjon til næringslivet om hvilke normer, regler og retningslinjer for gaver i tjenesten som gjelder i statlig forvaltning.

Last ned en kortversjon av veilederen under:

Deldette