Økt innflytelse over turnus ga mer fornøyde ansatte

To brannmenn øver på å slukke brann
Foto: Marius Brustad/Forsvaret

Arbeidstidsforsøk rundt turnus i tre statlige etater gjorde at de ansatte følte mindre stress, og følte at de kunne kombinere jobb og familieliv bedre.

Publisert: 21. aug 2019, Sist endret: 17. sep 2019

I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over arbeidstiden.

Forsøkene har gitt positive effekter. Ansatte opplever redusert stress, økt fleksibilitet og bedre arbeidsmiljø, viser Fafos evaluering. Rapporten «Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater» ble onsdag 20. august overrakt til statsråd Monica Mæland.

Fleksivakter i Kriminalomsorgen

I Kriminalomsorgen ble det prøvd ut fleksivakter der arbeidstakerne selv kunne velge å jobbe 15- timers vakter for så senere avspasere. 62 prosent av de ansatte valgte å delta i forsøksordningen, og de som deltok var i hovedsak fornøyde. Arbeidsgiver opplevede også ordningen som god, og sier at den har forbedret muligheten til å rekruttere og beholde arbeidstakere. Fafo konkluderer med at forsøket i kriminalomsorgen samlet sett har vært vellykket når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø og reell medbestemmelse.  

12 timers vakter i Luftforsvaret

Luftforsvaret har deltatt i en forsøksordning der arbeidstakere har jobbet 12 timers vakter hele uken, og ikke bare i helgene. De ansatte rapporterer at de er svært fornøyde med ordningen.

Fafo skriver at arbeidstakerne gir uttrykk for at arbeidshverdagen er blitt bedre. Arbeidsgiver gir uttrykk for at driften er blitt enklere å administrere, og den har forbedret muligheten til å rekruttere og beholde medarbeidere.

Samarbeidsturnus i Tolletaten

Tolletaten har prøvd ut såkalt ønsketurnus. Det gir muligheter for de ansatte, innenfor visse rammer, til å påvirke oppsettet av turnusen.  De ansattes involvering i turnusplanleggingen har økt gjennom forsøksperioden.

Fafo-undersøkelsen viser at de ansatte opplever positive effekter av denne ordningen, blant annet ved bedre balanse mellom arbeid og fritid. Arbeidsgiver opplever noe merarbeid i form av administrasjonstid og ledelse, men er positive til resultatene fra forsøket.

Last ned rapporten «Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater» (fafo.no)