51 virksomheter i tariffområdet har fått tildelt tariffavsatte kompetansemidler

De sentrale parter i staten (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) har tildelt 25 millioner kroner fra de tariffavsatte kompetansemidlene for perioden 2020-2022 til 66 prosjekter, fordelt på 51 virksomheter. Se hva de har fått midler til.

Publisert: 22. sep 2021, Sist endret: 23. sep 2021

Tariffavsatte kompetansemidler

Tiltak det gis støtte til

  • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.
  • Forsøk med alternative arbeidsformer.
  • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.
  • Seniorprosjekter
  • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten.
  • Tiltak for flere lærlinger i staten.
  • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.
  • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.
  • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen.

Hensikten med kompetansemidlene er å legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. Prosjektene som har fått tildelt kompetansemidler skal bidra til å oppnå dette.

Utsagn fra partene om årets søknader:

«I år har vi mottatt søknader om midler til mange spennende og varierte prosjekter, som kan gi ny kunnskap og læring for flere enn de virksomhetene som har fått tildelt penger. Vi har tro på at prosjektene bidrar til at målsetningen med ordningen nås.»

Les mer om hva slags prosjekter som har fått støtte for perioden 2020-2022

De sentrale parter mottok søknader om tariffavsatte kompetansemidler fra 86 prosjekter i mars 2021.

Kunnskapsdeling fra prosjektene

Statens arbeidsgiverportal vil dele erfaringer fra noen av prosjektene. Dere kan også selv ta kontakt med virksomhetene som har sagt at de ønsker å dele sine erfaringer.

Prosjektene er utarbeidet i samråd med de lokale tillitsvalgte i virksomhetene, og de tillitsvalgte deltar i prosjektene.

DFØ er sekretariatet for partene i arbeidslivet og har mottatt søknader, veiledet, utarbeidet forslag til beslutningsgrunnlag, sendt ut svarbrev, utbetaler midlene og er mottaker av rapporter fra virksomhetene på at prosjektene er gjennomført og midlene brukt slik det er søkt om.