Oppfølging av lærling

Lærlinger er ansatt på lik linje som alle andre ansatte, men har krav på opplæring i tillegg. Her får du gode råd til hvordan du kan følge opp lærlingen i læretiden.

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 26. aug 2021

Ha et godt introduksjonsprogram 

Det bør ha et introduksjonsprogram for de to første ukene til lærlingene, slik som nyansatte får. Planen bør inneholde: 

 • en ukeplan til lærlingen så de har noe å forholde seg til 
 • en gjennomgang av planen for læretiden, med oppmøtetid og hva lærlingene skal gjøre om de for eksempel er forsinket 
 • en gjennomgang av virksomhetens forventninger til lærlingene, og omvendt.
  Forventninger til faglig leder og lærling i læretiden  (doc)
 • avtaler, som at dere spiser lunsj sammen, og at dere skal introdusere lærlingene til andre ansatte  
 • et intromøte som viser hva virksomheten jobber med,med mål, strategier og verdier 
 • tid til at lærlingene tar God start!, e-læringskurset til DFØ 
 • avsatt tid til å  samtale med lærlingene om hvordan oppstarten har vært
 • tid til å vise lærlingen OK stats nettside for lærlinger 

I introduksjonsmøtet går dere gjennom opplæringsplanen sammen. Spør om lærlingene har noen innspill, kommentarer eller spørsmål. 

Faglig leder må gjøre det tydelig overfor lærlingen  

 • at lærlingen kan komme til faglig leder hvis det er noe 
 • hvem som er primærkontakt i OK stat, om dere er medlem av oss 

Hvordan planlegge læretiden til lærlingen 

Faglig leder skal ha laget en intern opplæringsplan før lærlingen er på plass. Planen bør inneholde enkle oppgaver den første tiden. Det er lurt å sette lærlingen sammen med kolleger de kan samarbeide med. Mange virksomheter velger å gi lærlingen en fadder, som ikke trenger å være den samme som faglig leder.

Det er vanlig at lærlinger roterer mellom avdelinger. I Kontor- og administrasjonsfaget er det for eksempel vanlig å starte i avdeling for postmottak og arkiv for deretter gå videre til HR, planavdeling, drift og resepsjon. Hvilken rekkefølge som er best, varierer fra virksomhet til virksomhet.  

Ta kontakt med OK stat dersom du ønsker innspill til overordnet plan for læretiden.  

Som faglig leder hjelper du lærlingen best ved: 

 • å ha en god intern opplæringsplan 
 • å la lærlingen utføre oppgaver i praksis 
 • å gi oppmuntrende tilbakemeldinger på godt utført arbeid, og på hva som kan forbedres 
 • å gi beskjed til lærlingen om hvem andre hun skal forholde seg til hvis faglig leder er syk 
 • å gi lærlingen utfordringer  

Avtal gjerne treffpunkter med lærlingen slik at du sikrer en kontinuerlig oppfølging. I starten kan det være lurt å treffes ofte før det gradvis tilpasses behovet hos lærlingen.  

Du finner verktøy og maler lærlingen kan benytte seg av på OK stats nettside.

Lærlinger med særskilte behov 

Tar du inn lærlinger som trenger tilrettelegging på en eller annen måte, så kan OK stat hjelpe dere med dette.

Eksempler på situasjoner der tilrettelegging kan bli aktuelt er om lærlingen har nedsatt funksjonsevne. Psykisk sykdom, språk og kort botid i Norge kan også være grunner til at du som arbeidsgiver må tilrettelegge.

Det er mulig å søke om særskilte tilretteleggingsmidler dersom lærlingen trenger mye og tett oppfølging. Kontakt OK stat for å få hjelp til å søke om tilretteleggingsmidler.  

Dokumentasjon 

Lærlingen dokumenterer jevnlig egne arbeidsoppgaver. Faglig leder vurderer og gir tilbakemelding enten skriftlig eller muntlig. 

Du finner mal for dokumentasjon her.  

Det er viktig at det settes av tilstrekkelig tid til dokumentasjon, for eksempel litt tid etter hver gang en oppgave er fullført for første gang, eller en halvtime hver ettermiddag. Hvor lang tid og hvor ofte lærlingen dokumenterer varierer veldig. Ta kontakt med OK stat for innspill.  

Halvårige vurderingssamtaler 

For å sikre at lærlingen utvikler seg i henhold til læreplanen skal det gjennomføres halvårige vurderingssamtaler. Dette er en lovpålagt samtale mellom faglig leder, lærling og eventuelt personalansvarlig.  Samtalen skal dokumenteres skriftlig, etter forskrift til opplæringsloven § 3-12.  

Halvårssamtalen for faglige ledere (doc)

Læretid i Europa 

Norske lærlinger kan søke om inntil tre måneder av læretiden i en relevant bedrift i Europa. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Kontakt OK stat for mer informasjon om dette tilbudet.  

Obligatoriske kurs og treff 

Fylkeskommunen og OK stat arrangerer relevant kurs for lærlinger. Lærlingene skal få fri med lønn til å delta på dette.  

Gi gjerne lærlingen adgang til interne kurs som virksomheten din tilbyr. Du kan også sende lærlingen på eksterne kurs.

 Lærlingen skal behandles som en vanlig ansatt på avdelingen. Pass på at de alltid er invitert med i møter og på sosiale sammenkomster. Det er også viktig å ta de med på kompetansehevende tiltak man jobber med.  

Forbered alltid lærlingen på hva og hvor de skal. Gi gjerne tips til oppførsel og klesstil i de ulike sammenhengene. 

Utfordringer i læretiden 

Siden en lærling er å anse som en vanlig ansatt, bruker dere de vanlige rutinene for oppfølging som allerede er i virksomheten når det kommer til sykefravær og trivsel på arbeidsplassen. Det kan være gjennom samtaler, verneombud, AMU og virksomhetens bedriftshelsetjeneste.  

Opplever dere utfordringer med lærlingen, er det viktig at dere tar tak i dette så raskt som mulig. Kontakt OK stat på et tidlig tidspunkt for hjelp og støtte.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*