Ofte stilte spørsmål om traineeprogrammet

Publisert: 15. apr 2019, Sist endra: 10. sep 2020

Dette spør verksemdene om

Kva slags stilling skal den som blir tilsett gjennom traineeprogrammet ha? 

Stillingane i traineeprogrammet skal vere ordinære stillingar.  Det er altså ikkje snakk om at ein opprettar nye og spesielle stillingar. Stillingane skal vere basert på stillingar som ville blitt lyst ut i alle tilfelle. Verksemda må sjølv avgjera kva for nivå stillinga skal vere på.

Korleis skal vi leggje opp rekrutteringa?

Rekrutteringsprosessen er den same som når de elles tilsett i verksemda. Når de har motteke søknadar, står de fritt til å bestemme korleis de ønskjer å leggje opp rekrutteringsprosessen, og kor lang tid de vil nytte.

 

Kva får eg hjelp til i traineeprogrammet?

DFØ koordinerer traineeprogrammet, og gjer støtte til verksemdene når de skal gjennomføre traineeperioden.

Vi tilbyr:

  • marknadsføring av kunngjeringa av stillinga på Arbeidsgiverportalen
  • Digitale hjelpemiddel og arbeidsgivarstøtte i form av verktøy, rettleiingar og døme på Arbeidsgivarportalen
  • obligatorisk medarbeidarutviklingsprogram for deltakarane
  • Informasjon og støtte til linjeleiar og mentor
  • deling av beste praksis og tidlegare erfaringar med traineeprogrammet 

 

Kva blir definert som nedsett funksjonsevne? 

Med søkjar med nedsett funksjonsevne meinast ein søkjar som oppgjer å ha ein reduksjon i funksjonsevna som vil krevje tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet.

Konkret vert det føresett at den nedsette funksjonsevna ikkje er forbigåande og/eller er bagatellmessige forhald som ikkje påverkar funksjonen i nemneverdig grad.

Personar med innvandrarbakgrunn er ikkje i målgruppa for traineeprogrammet med mindre dei har anten nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Kva er definisjonen på hol i CV-en?

For å bli rekna inn under definisjonen hol i CV-en må ein ha vore ute av arbeidslivet til saman to av dei siste fem året. Frivillige opphald reknast ikkje som hol i CV-en. Opphaldet må anten skuldast slikt som sjukdom, rus eller soning, eller så må ein ha vore aktiv arbeidssøkjar utan å få jobb.

Kva er forskjellen på deltakarar i traineeprogrammet og lærlingar?

Å vere lærling betyr at du utdannar deg til eit yrke, og får opplæring og praksis ved å jobbe i en verksemd. Å vere deltakar i traineeprogrammet betyr at du har blitt rekruttert i ei midlertidig stilling i staten under forutsetning om å ha nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en. Deltakarane har fullført høgare utdanning og kan og ha arbeidserfaring.

Korleis verifisere at søkjaren er i målgruppa?

Dei som søkjer ei stilling gjennom traineeprogrammet, må erklære at dei anten har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. Dette kan i dei fleste tilfelle gjerast gjennom verksemda sin jobbsøkjarportal.

Som arbeidsgjevar har du ikkje lov til å spørje om diagnosar. Men for dei som har kryssa av for nedsett funksjonsevne kan du gjerne spørje om kva slags tilrettelegging personen treng i intervjuet. Om det etter dette framleis er uklårt om kandidaten tilhøyrar denne gruppa, kan de be om erklæring frå lækjar på at vedkomande har nedsett funksjonsevne.

Kan verksemda trekkje seg frå traineeprogrammet? 

Ja. Om de ikkje skulle finne kvalifiserte kandidatar, kan de velje å stoppe prosessen og trekkje dykk som deltakande verksemd i traineeprogrammet i staten. Send ein e-post til traineeprogrammet@dfo.no.

  Dette spør søkjarane om 

Er eg med mi nedsette funksjonsevne i målgruppa for traineeprogrammet? 

Med søkjar med nedsett funksjonsevne meinast ein søkjar som oppgjer å ha ei nedsett funksjonsevne som vil krevje tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Føresetnaden er at funksjonsnedsettinga ikkje er forbigåande. Ho må heller ikkje vere så lita at ho ikkje reduserer funksjonsevna i nemneverdig grad. 

Om arbeidet eller arbeidssituasjonen vert tilrettelagt, kan du ha tilnærma full arbeidsevne. 

For å bli rekna inn under definisjonen hol i CV-en må du ha vore ute av arbeidslivet til saman to av dei siste fem året. Frivillige opphald reknast ikkje som hol i CV-en. Opphaldet må anten skuldast slikt som sjukdom, rus eller soning, eller så må du ha vore aktiv arbeidssøkjar utan å få jobb.

Personar med innvandrarbakgrunn er ikkje i målgruppa for traineeprogrammet med mindre dei har anten nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Kan eg som eldre og erfaren arbeidstakar søkje traineeprogrammet? 

Traineeprogrammet har inga aldersgrense, og er ikkje øyremerka nyutdanna. Både nyutdanna og personar med lang erfaring frå arbeidslivet er velkomne til å søkje programmet, så lenge de fyller krava om høgare utdanning og anten hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne.

Skal eg skrive om den nedsette funksjonsevna mi i søknaden? 

Du bestemmer sjølv om du vil skrive noko om den nedsette funksjonsevna i søknaden, men du må krysse av for at du er i målgruppa for traineeprogrammet. Om du søkjer på bakgrunn av den nedsette funksjonsevna di, vil du blant anna bli spurt om kva du treng av tilrettelegging. Dette bør du ha tenkt gjennom på førehand. Arbeidsgjevar kan ikkje spørje deg om diagnosar. 

Kva får eg som deltakar i traineeprogrammet? 

Ein jobb i staten kan gje deg verdifull kompetanse og relevant erfaring i den vidare karrieren. Som deltakar skal du gjennomføre eit program for utvikling av medarbeidarar. Du får eigen mentor, som arbeider i same verksemd, og som støttar deg i arbeidet. 

Sharethis

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*