Ofte stilte spørsmål om traineeprogrammet

Publisert: 15. apr 2019, Sist endra: 20. mar 2020

Dette spør verksemdene om

Kva slags stilling skal ein trainee ha? 

Traineestillingane i traineeprogrammet skal vere ordinære stillingar.  Det er altså ikkje snakk om at ein opprettar nye og spesielle stillingar. Stillingane skal vere basert på stillingar som ville blitt utlyst i alle tilfelle. 

Trainee som deltar i program for personer med funksjonsnedsettelse kan ansettes midlertidig inntil to år, med adgang til å forlenge inntil ett år. 

Korleis skal vi leggje opp rekrutteringa?

Rekrutteringsprosessen er den same prosessen som når de elles tilsett i verksemda. Når de har motteke søknadar, står de fritt til å bestemme korleis de ønskjer å leggje opp rekrutteringsprosessen, og kor lang tid de vil nytte.

Råd for ei god rekrutteringsprosess i staten

Kva får eg hjelp til i traineeprogrammet?

DFØ koordinerer traineeprogrammet, og gjer støtte til verksemdene når de skal gjennomføre traineeperioden.

Vi tilbyr:

  • marknadsføring av kunngjeringa av stillinga gjennom ei felles kunngjering for traineeprogrammet 
  • seminar for HR og leiarar om rekrutteringsprosessen, tilrettelegging og oppfølging
  • arbeidsgivarstøtte i form av verktøy, rettleiingar og døme på Arbeidsgivarportalen
  • traineesamlingar for traineer og mentorar 
  • deling av beste praksis og tidlegare erfaringar med traineeprogrammet 

Oversikt over sentrale verksemder som kan støtte og rettleie

Kva vert definert som nedsett funksjonsevne? 

Nedsett funksjonsevne vert definert som tap eller skade på ei kroppsdel eller i ein av kroppens funksjonar. I denne samanhengen omfattar definisjonen av nedsett funksjonsevne både fysiske og psykiske funksjonar.

  • Fysiske funksjonar er til dømes bevegelses-, syns- eller høyrselsfunksjon.
  • Med nedsett psykisk funksjonsevne meinast sjukdom og tilstander som vert rekna som psykiske lidingar.
  • Den nedsette funksjonsevna kan skyldast sjukdom, skade eller vere medfødt.

Konkret vert det føresett at den nedsette funksjonsevna ikkje er forbigåande og/eller er bagatellmessige forhald som ikkje påverkar funksjonen i nemneverdig grad. I statstilsettelova betyr nedsett funksjonsevne at det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Personar som til dømes ikkje har god kunnskap i norsk er ikkje i målgruppa for traineeprogrammet.

Korleis verifisere at søkjaren er i målgruppa?

De som søkjer ei stilling gjennom traineeprogrammet, må erklære at dei har nedsett funksjonsevne.

Som arbeidsgjevar har du ikkje lov til å spørje om diagnosar. Men du kan gjerne spørje om kva slags tilrettelegging personen treng i intervjuet. Ut frå dette kan du danne deg eit bilete om du er ikkje er trygg på at kandidaten er i målgruppa.

Kan verksemda trekkje seg frå traineeprogrammet? 

Jau. Om du ikkje skulle finne kvalifiserte kandidatar, kan de velje å stoppe prosessen og trekkje dykk som deltakande verksemd i traineeprogrammet i staten. Send ein e-post til traineeprogrammet@difi.no.

Dette spør søkjarane om 

Er eg med mi nedsette funksjonsevne i målgruppa for traineeprogrammet? 

Traineeprogrammet er eit program for personar med høgare utdanning og funksjonsnedsetting. Som funksjonsnedsetting vert rekna tap av eller skade på ein kroppsdel eller ei av kroppens funksjonar. 

Funksjonsnedsetting kan omfatte både fysiske og psykiske funksjonar. 

Fysiske funksjonar er til dømes nedsett syn, høyrsel eller nedsett evne til å røre seg. Psykisk sjukdom er tilstandar som vert rekna som psykiske lidingar. 

Årsaka til funksjonsnedsettinga kan vere sjukdom eller skade, eller ho kan vere medfødt. 

Føresetnaden er at funksjonsnedsettinga ikkje er forbigåande. Ho må heller ikkje vere så lita at ho ikkje reduserer funksjonsevna i nemneverdig grad. 

Traineeprogrammet er for deg som møter stengsler i arbeidslivet på grunn av ei funksjonsnedsetting, og difor vert forhindra frå å delta fullt og heilt på effektivt vis. Om arbeidet vert tilrettelagt, kan du ha tilnærma full arbeidsevne. 

Har du til dømes ikkje god kunnskap i norsk, er du ikkje i målgruppa for traineeprogrammet.

Kan eg som eldre og erfaren arbeidstakar søkje traineeprogrammet? 

Traineeprogrammet har inga aldersgrense, og er ikke øyremerka nyutdanna.

Personar som har lang arbeidserfaring kan oppleve både sjukdom, skader og liknande som gjer at ein fell ut av arbeidslivet og får utfordringar med å få jobb att.

Både nyutdanna og personar med lang erfaring frå arbeidslivet er velkomne til å søkje programmet, så lenge de fyller krava om høgare utdanning og nedsett funksjonsevne.

Skal eg skrive om den nedsette funksjonsevna mi i søknaden? 

Du bestemmer sjølv om du vil skrive noko om den nedsette funksjonsevna i søknaden. For å verte vurdert for stillinga må du likevel stadfeste at du er i målgruppa for traineeprogrammet og at du har ei nedsett funksjonsevne. Eit godt råd er å følgje det som står skrive om eigenerklæring i kunngjeringa for stillinga. 

Dersom du vert kalla inn til intervju, vil  du blant anna verte spurt om kva du treng av tilrettelegging. Arbeidsgivar kan ikkje spørje deg om diagnosar.

Kva får eg som deltakar i traineeprogrammet? 

Ei jobb i staten kan gje deg verdifull kompetanse og  reevant erfaring i den vidare karrieren. Som deltakar får du delta i eit program for utvikling av medarbeidarar med samlingar. Du får eigen mentor, som arbeider i same verksemd, og som støttar deg i arbeidet. 

Sharethis

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*