Når organisasjonsendringer berører lederstillinger

Når organisasjoner endres, kan ledere få endret lederansvar. Hva er arbeidsgivers handlingsrom i slike tilfeller?

Publisert: 23. okt 2019, Sist endret: 17. Jan 2020

Effektivisering og digitalisering gir behov for å se på eksisterende arbeidsformer og måten virksomheten er organisert og ledet på. Dette fører ofte til organisasjonsendringer som berører antall ledernivåer i virksomheten, og lederes stillingsnivå og ansvar endrer seg. I noen tilfelle frafaller lederoppgaver og i andre tilfeller øker lederansvaret.

DFØs arbeidsgiverstøtte får spørsmål om hva som er arbeidsgivers handlingsrom til å endre stillingskoder og ansvar under omstilling for ledere.

Under følger to spørsmål om hvor stort handlingsrom arbeidsgiver har når det gjelder å endre på leders ansvar og stillingskode.

Endring av stillingskode

Spørsmål: Kan vi endre en leders stillingskode ved en omorganisering?

Svaret er ja. Som hovedregel kan ikke en statsansatt kreve å få beholde stillingstittel etter en omorganisering, jf. «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» pkt. 5.4.3.

HTA § 10 hjemler bare retten til å beholde lønn.

En slik endring vil ikke være en forhandlingssak, men den kan gjerne drøftes med organisasjonene hvis det er ønskelig.

Det vil være fullt mulig for leder å beholde tittel, men da etter avtale med arbeidsgiver.

Omorganisering løfter enhet til høyere nivå

Spørsmål: Vi løfter en enhet opp et nivå i den nye organisasjonen. Enhetens ansvar og arbeidsoppgaver vil være de samme, men lederen for enheten vil få en høyere ledertittel. Må lederstillingen lyses ut eksternt?

Dersom en arbeidstaker i en omstillingsprosess ser sin stilling i det alt vesentlige videreført i en stilling etter omorganiseringen, er hovedregelen at vedkommende skal innplasseres i stillingen.

Det er arbeidsgiver som gjør denne vurderingen og sammenligningen, og som har ansvaret for at dette gjøres på saklig grunnlag.

Det er imidlertid vanskelig å se for seg at en ny og høyere lederstilling i denne sammenheng vil være en vesentlig videreføring av en stilling på et lavere nivå. En leder vil derfor ikke kunne ha rett (og plikt) til å tre inn i en ny og høyere lederstilling etter omorganiseringen, selv om vedkommende vil finne igjen tidligere ansvar og arbeidsoppgaver i stillingen.

 I en slik situasjon må stillingen lyses ut på ordinær måte.

 

Deldette