Strategisk kompetanseutvikling

Kva skal til for at verksemda di skal sikre seg rett kompetanse for å løyse morgondagens oppdrag? Korleis kan du legge til rette for dette arbeidet?

Kompetansebehov i verksemda vert påverka av raske endringar som ny teknologi, økonomi, trendar og nye krav frå brukarane.

Kompetanseutvikling som støtter måla til verksemda

For at kompetanseutviklinga skal vere strategisk må ho støtte måla og oppgåvene til verksemda. Kompetansearbeidet må følgjast opp på systematisk og heilskapleg vis.

Digital læring i staten

Digitaliseringa av feltet læring og kompetanseutvikling gjer det stadig meir mogleg å lære på nye måter. Dette skal vi fylle og utnytte maksimalt i åra framover.

Det finnes en rekke gode fagmiljøer som jobber strategisk med kompetanseutvikling, men det er for lite deling på tvers.

DFØ tilbyr gratis arenaer for deling av kunnskap for statlege verksemder, blant anna gjennom Læringsplattformen og Virksomhetsplattformen. Du kan lese meir om desse:

Digital læring i staten

Rask tilpassing av kompetanse

Meir enn nokon gang er kompetanse ferskvare. Det krev at du har kontinuerleg fokus på oppgåva. Høy endringstakt påverkar og korleis vi lærer og får ny kunne, og dette spiller igjen inn på korleis du «riggar» tiltak for utvikling i organisasjonen.

Med høy endringstakt vert det avgjerande at du har målretta og effektive tiltak i verksemda som du raskt kan justere og tilpasse.

Ei felles forståing for kva slags kompetanse de har, korleis de bruker han og kva de treng av ny kompetanse, er ei føresetnad for å gi arbeidet tydeleg retning. Fallgruva er å gå rett på tiltaka utan å ha tatt seg tid til å reflektere nok over kva som faktisk påverkar behovet for kompetanse.

I podkasten kan du høyre Valgjerd Bakka Skauge, Ingrid Mørk og Christina Volen i dåverande Difi snakke om kor viktig det er å ha rett kompetanse -  og eit lite intervju med direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Staten har en arbeidsgiverstrategi der kompetanseutvikling omtales som et viktig område for statlige virksomheter:

 

Aktuelt

Gi nye ledere i staten den beste starten 

I 2021 lanserer vi et helt nytt Ny som leder- program. Programmet skal gi nye ledere en inspirerende og nyttig innføring i ledelse, styring og arbeidsgiveransvaret i staten.

Portrett av to kvinner fra NAV

Kompetanseagenter bidrar til deling og hverdagslæring

Kompetansestrategier kan både være gjennomtenkte, visjonære og velskrevne, men hvordan realisere strategien i praksis? I resultatområde Hjelpemidler og tilrettelegging i NAV tester de ut kompetanseagenter over hele landet.

To kvinner

Slik dreier NTNU den digitale kompetansen

NTNU vil øke den digitale kompetansen hos alle ansatte på NTNU. De har jobbet med å definere fremtidsbilde og behov, og se på løsninger som vil bidra til en mer effektiv og digital arbeidshverdag, der alle ansatte har en basiskompetanse i digitale verktøy.

Bilde av Barbro Nordland Voss som leder Statsbyggskolen

Målrettet kompetanseutvikling i Statsbygg

Statsbygg er Norges største byggherre og eiendomsforvalter i sivil sektor, og ønsker å være best på bygg med mening. Derfor må Statsbygg til enhver tid rekruttere og utvikle kritisk kompetanse.