HR-strategi

Har verksemda di kompetansen som trengst for å løyse framtidas utfordringar?

Kvinne med VR-brille

Foto: Torbein Kvil Gamst, UIT

Universitetet i Tromsø arrangerar Arbeidslivsdagane for å vise framtidas arbeidsliv.

Er dere forberedt på automatisering av arbeidsoppgåver? Er du trygg på at verksemda klarar å rekruttere dei beste hovuda? Klarar organisasjonen å ta ut gevinstane som ligg i digitalisering?

Dette er viktige spørsmål å stille seg.

Kva prioriterar du i framtida?

Spørsmåla er også heilt sentrale dersom du har planar om å lage ein HR- strategi. HR-strategien skal ta utgangspunkt i ein analyse av omverdas krav og organisasjonen sine styrkar og utfordringar, for å kunne klargjere kva som bør vere verksemda sine prioriterte oppgåver innan HR. 

HR- strategien skal vere eit dokument som har tydeleg toppleiarforankring. Best effekt får du om måla i HR- strategien vert spegla i leiarlønsavtalar, fylgt opp i medarbeidarsamtalar og brukt som verktøy i rekruttering og organisasjonsutvikling. 

Mange statlege arbeidsgjevarar har utarbeida eigne HR- strategiar. Dersom du ynskjer å sjå korleis andre har løyst denne oppgåva kan du sjå på dokumenta som det er lenka til som eksempel. 

Tips for korleis du sett HR-strategien ut i livet:

  • Du må lage få, men tydelege prioriteringar
  • Du må lage tiltak på prioriteringane og rapportere på dem
  • Du bør sikre at HR tar prioriteringane med seg i det daglege arbeidet
  • Du må passe på at prioriteringane stemmer med verksemdas andre utfordringar og oppgåver
Erfaringsrommet
Del dine erfaringer med andre i staten

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 07. feb 2018

Sharethis