HR-strategi

Kvinne med VR-brille
Foto: Torben Kvil Gamst, UIT

Har verksemda di kompetansen som trengst for å løyse framtidige utfordringar?

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 03. sep 2020

Er de førebudde på automatisering av arbeidsoppgåver? Er du trygg på at verksemda klarar å rekruttere dei beste hovuda? Klarar organisasjonen å ta ut gevinstane som ligg i digitalisering?

Dette er viktige spørsmål å stille seg.

Kva prioriterer du i framtida?

Spørsmåla er også heilt sentrale dersom du har planar om å lage ein HR- strategi eller eit målbilete. HR-strategien skal ta utgangspunkt i ein analyse av krav frå omverda og organisasjonen sine styrkar og utfordringar, for å kunne klargjere kva som bør vere verksemda sine prioriterte oppgåver innan HR. 

HR- strategien skal vere eit dokument som har tydeleg toppleiarforankring. Best effekt får du om måla i HR- strategien vert spegla i leiarlønsavtalar, fylgt opp i medarbeidarsamtalar og brukt som verktøy i rekruttering og organisasjonsutvikling. 

Mange statlege arbeidsgjevarar har utarbeida eigne HR-strategiar. Dersom du ynskjer å sjå korleis andre har løyst denne oppgåva, kan du sjå på dokumenta som det er lenka til som eksempel. 

Tips for korleis du sett HR-strategien ut i livet:

  • Du må lage få, men tydelege prioriteringar
  • Du må lage tiltak på prioriteringane og rapportere på dei
  • Du bør sikre at HR tek prioriteringane med seg i det daglege arbeidet
  • Du må passe på at prioriteringane er knytta til andre utfordringar og oppgåver i  verksemda
  • Du må endre strategien dersom utfordringsbildet endrar seg. I dag kan det bety hyppigare endringar enn det som var vanleg tidlegare.

Staten har ein arbeidsgivarstrategi (2020-2023) med måla:

Endring og omstilling

Statlige virksomheter har høy endringskapasitet og gjennomfører gode omstillingsprosesser.

Kompetanse

Statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov.

Tydelige arbeidsgivere

Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

 

Sharethis

Aktuelt

Trendar som treffer forvaltninga

Sist veke presentert NAV sin omverdsanalyse. Analysen viser trendar som er aktuelle også andre plassar i forvaltninga.