Flytting av arbeidsplasser

Geografisk flytting av statlige arbeidsplasser er ofte politisk besluttet.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 10. Jan 2019

Arbeidstaker må regne med å flytte med når en virksomhet eller arbeidsoppgaver blir flyttet innad i en kommune.

Dersom virksomheten flyttet så langt geografisk at de ansatte må skifte bosted eller ukependle, vil en slik flytting vil ligge utenfor styringsretten til arbeidsgiver. Unntaket er når arbeidstakeren kan beordres eller har flytteplikt hjemlet i for eksempel lov eller arbeidsavtale. Eksempler på dette er ansatte i Forsvaret.

Plikten til å følge stillingen må derfor skje etter en konkret vurdering av den enkeltes arbeidsavtale.

En flytting er en omstillngsprosess. Under kan du følge en slik omstillingsprosess steg for steg:

Når ikke alle må flytte

Hvis bare deler av virksomheten skal flytte, skal de som ser sine oppgaver bli flyttet følge med. Noen ganger kan det være aktuelt å undersøke om ansatte, som ikke er berørt av vedtaket, kan tenke seg å flytte til det nye stedet.

Når du skal vurdere hvilke stillinger som skal flyttes, må følgende kartlegges:

  • Fremgår det av den politiske beslutningen eller andre overordnede føringer hvilke områder eller stillinger som skal flyttes?
  • Fremgår det av ny stillingsplan hvilke stillinger som flyttes?
  • Fremgår det av ny stillingsplan at bare et visst antall av likeartede stillinger flyttes? I så fall må du gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte etter hovedavtalen § 18 nr. 2 hva som er likeartede/sammenliknbare stillinger.

Kriterier for saklig å velge ut hvem som må flytte, kan være behov for ulike typer kompetanse på nytt sted og gjenværende sted, reisetid, pendlermuligheter, alternative jobbmuligheter og konsekvenser for den enkelte.

Økonomiske virkemidler for å flytte

Det er viktig å legge til rette for at ansatte kan flytte med stillingen, også ved geografisk flytting over lengre avstander. Lederen må, så tidlig som mulig, sette opp en oversikt over aktuelle økonomiske virkemidler som kan være aktuelt å bruke.

Særavtalene i staten kan bidra til at det gis mulighet for den ansatte til å flytte med stillingen eller pendle.

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (lovdata.no)

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (lovdata.no)

Den ansatte ønsker ikke å flytte med

En statsansatt kan takke nei til å følge med til nytt arbeidssted når flyttingen ligger utenfor det som kan besluttes innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett. Disse ansatte blir overtallige når stillingene og arbeidsoppgavene flyttes til et nytt sted.

De overtallige får intern fortrinnsrett til annen ledig og passende stilling i den gjenværende virksomheten.

Arbeidstakeren kan sies opp

Medbestemmelsen i hovedavtalen må følges. Under kan du lese mer om ekstern og intern fortrinnsrett i staten.